Information om Kongenital adrenal hyperplasi

Kongenital adrenal hyperplasi

Kongenital adrenal hyperplasi (CAH) är en sällsynt orsak till hirsutism. Denna åkomma är en endokrinrelaterad sjukdom och hirsutism är en av dess viktigaste yttringar. Eftersom det är förenat med en endokrin sjukdom, så är kongenital adrenal hyperplasi präglat av ett överskott av androgenproduktion.

Androgen är det viktigaste steroida hormonet som reglerar hårproduktion och utveckling i människokroppen och alla större orsaker till hirsutism är förknippade med den. Så, vilken dysfunktion som helst av detta enzym keder till hårutvecklings- och produktionssjukdomar.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste androgena orsaken till hirsutism. Förutom kongenital adrenal hyperplasi, andra mindre androgena orsaker till hirsutism inkluderar hyperandrogenism, hypotyreos, hyperandrogen insulinresistent acanthosis nigricans syndrom (HAIR-AN), hyperprolaktinemi, androgena tumörer, Cushings syndrom, hyperthecosis. Antiandrogena orsaker är i allmänhet sällsynta. Idiopatisk hirsutism är den näst vanligaste orsaken till hirsutism efter polycystiskt ovariesyndrom.

Förekomst av kongenital adrenal hyperplasi

Studier tyder på att det drabbar mellan 1-6% av hyperandrogena kvinnor, även om rasskillnader spelar en nyckelroll. En undersökning rapporterar att cirka 1-2% av patienter med hirsutism är av anglosaxiskt ursprung och har detta syndrom, medan 5-6% av fallen är av latinsk härkomst (spanska, italienska, franska) och rapporerar denna sjukdom. Förekomsten av icke-klassisk adrenal hyperplasi är hittad hos många Ashkenazi judar och fall av hirsutism från Mellanöstern.

Primära symtom av kongenital adrenal hyperplasi

21-hydroxylas icke-klassisk I adrenal hyperplasi (sen debut CAH) är ett syndrom som kännetecknas av akut hirsutism eller virilisering, en etablerad familjehistoria av CAH, hämmad längd, och tecken på maskulinitet. 21-hydroxylas-brist kongenital adrenal hyperplasi visar symtom mer eller mindre likt sen debut CAH, med medfödd virilisering.

Patofysiologin av Kongenital adrenal hyperplasi

En partiell 21-hydroxylas brist är den vanligaste enzymstörningen som orsakar icke-klassisk adrenal hyperplasi. Icke-klassisk 21-hydroxylas brist är kanske den vanligaste autosomala recessiva genetiska störningen. De flesta mutationer som orsakar 21-hydroxylas brist orsakas av variationer mellan den funktionella genen och den starkt förknippade homologa pseudogenen.

21-hydroxylas pseudogenen som symboliseras CYP21P eller CYP21A, ligger på den mänskliga kromosomregionen 6p, nära den funktionella genen, kromosomregionen 6p, nära den funktionella genen, CYP21.” I de flesta fall visar brist på 21-hydroxylas symtom som liknar PCOS inklusive polycystiska äggstockar och identiskt androgencirkulationsöverskott, med eller utan LH-sekretionssjukdom som kan vara förknippade med eskalerande obundet estradiol. Andra indikatorer kan vara en förhöjd DHEAS. Förutom ökning i DHEAS nivåer som orsakas av 21-hydroxylas brist så påverkas 17 a-hydroxiprogesteron-koncentrationen. Därav är det obligatoriskt med kliniska tester för båda två.

Dock finns det emellertid en avsevärd variation i 17-OH progesteronnivåer, med ägglossningscykel och med dygnsrytmen. 17-OH progesteronkoncentrationen ökar den mittersta och luteala fasen av menstruationscykeln. Det har även visat sig vara lågt på eftermiddagar och kvällar. Därför så bör man göra en utvärdering av symtomen som inkluderar en tidig morgon follikulär fas (dag 1-14 i ägglossningscykeln) av 17 a-hydroxiprogesteron-nivån.

En ostimulerad 17-OH progesteron räkning av cirka 800 ng/dL indikerar en 21-hydroxylas brist eller adrenal tumör. Även om ökade basala nivåer av 17-0H progesteron (200-800 ng/dl) visar tydligt en partiell 21-hydroxylas brist, så måste ytterligare en ACHT-stimuleringsundersökning utföras för att få avgörande bevis. Denna undersökning görs genom att mäta 17-OH progesteronnivåer både före och 30-60 minuter efter en intranevös dos av 250 mg av syntetiskt 1-24 ACTH. Generellt tyder en ökning på mer än 36 nmol/L (1000 ng/dl) brist på 21-hydroxylas.

Att hålla ut kvinnliga patienter med 21-hydroxylas brist, så visar 3-4 % av de hyperandrogena kvinnorna en supranormal förändring i 17-0H progesteron efter adrenal stimulering (större än 8,8 nmol/L, eller 292 ng/dl) och kunde föreslås vara bärare (heterozygoter) för medfödda CYP21 störningar.

Andra andrenala enzymbrister som kan orsaka CAH är så ovanliga att man knappast genomför kliniska tester för dem. Ta till exempel 3/3- HSD-brist, vilket är en mycket sällsynt orsak och som bara har kommit upp i samband med avancering i genetisk vetenskap. Tidigare så var utvärderingen baserad på förhöjt 5: 4 steroid-förhållande (3beta-HSD substrat / [17a-hydroxipregnenolon/17a-hydroxiprogesteron] produktratio). Dock i de flesta fall, patienter som diagnostiseras med en partiell eller en total 3beat-HSD brist som ett resultat av detta test visade inte 3betaHS enzymrubbningar. Därav, denna form av utvärderingstest bedöms som olämplig för att ställa en korrekt diagnos.